لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1392/12/27
مالک/مالکان:
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/28
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/09/27
تاریخ اظهارنامه: 1392/03/09
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1392/09/09
مخترع/مخترعان: محمدرضا خاوندكار
تاریخ اظهارنامه: 1393/01/18
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/07/15
مخترع/مخترعان: هاشم نوروزيان
تاریخ اظهارنامه: 1391/05/09
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/11/11
مخترع/مخترعان: عليرضا برادران نصيري
تاریخ اظهارنامه: 1392/05/14
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1392/11/16
مخترع/مخترعان: سروش رستگار