لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/29
مالک/مالکان: داود صانعي
تاریخ ثبت: 1394/05/27
مخترع/مخترعان: داود صانعي
تاریخ اظهارنامه: 1394/03/02
مالک/مالکان: سعيد غديري
تاریخ ثبت: 1394/09/02
مخترع/مخترعان: سعيد غديري