لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/06
تاریخ ثبت: 1395/04/07
تاریخ اظهارنامه: 1396/02/16
مالک/مالکان: صابر خلفي
تاریخ ثبت: 1396/08/15
مخترع/مخترعان: صابر خلفي
تاریخ اظهارنامه: 1394/05/30
مالک/مالکان: عباس پازكي
تاریخ ثبت: 1394/12/02
مخترع/مخترعان: عباس پازكي
تاریخ اظهارنامه: 1395/07/14
مالک/مالکان: رضا اميدي نژاد
تاریخ ثبت: 1396/01/16
مخترع/مخترعان: رضا اميدي نژاد