لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1394/08/11
مالک/مالکان: پيمان رزاق پناه
تاریخ ثبت: 1395/02/13
مخترع/مخترعان: پيمان رزاق پناه
تاریخ اظهارنامه: 1394/07/12
تاریخ ثبت: 1395/01/16