لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/28
مالک/مالکان: مرتضي هادي پور
تاریخ ثبت: 1397/04/27
تاریخ اظهارنامه: 1395/02/26
تاریخ ثبت: 1395/08/25
مخترع/مخترعان: مرجان ده محسني
تاریخ اظهارنامه: 1396/10/23
مالک/مالکان: سيدحسن ضيائي
تاریخ ثبت: 1397/04/22
مخترع/مخترعان: سيدحسن ضيائي