لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1395/10/05
مالک/مالکان: محمد گلستان
تاریخ ثبت: 1396/04/04
مخترع/مخترعان: محمد گلستان
تاریخ اظهارنامه: 1396/09/24
مالک/مالکان: حسن قمري ساعي
تاریخ ثبت: 1397/03/25
مخترع/مخترعان: حسن قمري ساعي
تاریخ اظهارنامه: 1396/10/17
مالک/مالکان: محمد شاهسواري
تاریخ ثبت: 1397/04/16
مخترع/مخترعان: محمد شاهسواري