لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1400/04/22
مالک/مالکان: آقاي كيان سامعي
تاریخ ثبت: 1400/08/23
مخترع/مخترعان: كيان سامعي
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/10
تاریخ ثبت: 1400/07/24
مخترع/مخترعان: پیترو مورئو Pietro MOREO