لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1399/06/07
مالک/مالکان: آقاي علي قنبري
تاریخ ثبت: 1400/08/25
مخترع/مخترعان: علي قنبري
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/17
مالک/مالکان: آقای محمد خدیور
تاریخ ثبت: 1400/08/25
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/10
تاریخ ثبت: 1400/08/19