لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1399/12/25
تاریخ ثبت: 1400/08/19
مخترع/مخترعان: حسین حسنی ازغندی
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/17
مالک/مالکان: آقای سعید اسدی
تاریخ ثبت: 1400/08/22
مخترع/مخترعان: سعید اسدی