لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1400/03/10
تاریخ ثبت: 1400/08/19
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/01
تاریخ ثبت: 1400/08/30
مخترع/مخترعان: علیرضا اعتمادی
تاریخ اظهارنامه: 1400/02/08
تاریخ ثبت: 1400/08/30
تاریخ اظهارنامه: 1399/09/03
مالک/مالکان: آقای حسین کبیری
تاریخ ثبت: 1400/08/30
مخترع/مخترعان: حسین کبیری