لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1400/04/22
مالک/مالکان: آقای کیان سامعی
تاریخ ثبت: 1400/08/23
مخترع/مخترعان: کیان سامعی
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/10
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/07/24
مخترع/مخترعان: پیترو مورئو Pietro MOREO
تاریخ اظهارنامه: 1399/06/07
مالک/مالکان: آقای علی قنبری
تاریخ ثبت: 1400/08/25
مخترع/مخترعان: علی قنبری
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/17
مالک/مالکان: آقای محمد خدیور
تاریخ ثبت: 1400/08/25