لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1400/04/21
تاریخ ثبت: 1400/09/02
مخترع/مخترعان: ابوالحسن اكرمي
تاریخ اظهارنامه: 1399/12/12
مالک/مالکان: آقای فرزاد میر
تاریخ ثبت: 1400/09/02
مخترع/مخترعان: فرهاد میر فرزاد میر