لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1399/12/01
تاریخ ثبت: 1400/09/02
مخترع/مخترعان: محمدجعفر واعظ
تاریخ اظهارنامه: 1400/07/04
مالک/مالکان: آقاي جواد ذاكر
تاریخ ثبت: 1400/09/03
مخترع/مخترعان: جواد ذاكر
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/24
مالک/مالکان: حبيب انزلي
تاریخ ثبت: 1400/09/02
مخترع/مخترعان: حبيب انزلي