لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1399/11/29
تاریخ ثبت: 1400/09/01
مخترع/مخترعان: محمود شهبازي دستجرده
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/02
مالک/مالکان: علي درويشي
تاریخ ثبت: 1400/08/30
مخترع/مخترعان: علي درويشي
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/30
مالک/مالکان: محمد صالحي
تاریخ ثبت: 1400/09/06
مخترع/مخترعان: محمد صالحي