لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1399/03/26
مالک/مالکان: رامين سعادتي
تاریخ ثبت: 1400/11/02
مخترع/مخترعان: رامين سعادتي
تاریخ اظهارنامه: 1398/11/13
تاریخ ثبت: 1400/11/02
مخترع/مخترعان: ابوالفضل رعنائي لسان
تاریخ اظهارنامه: 1400/02/03
مالک/مالکان: اميرحسين خيري
تاریخ ثبت: 1400/11/02
مخترع/مخترعان: اميرحسين خيري
تاریخ اظهارنامه: 1398/11/26
تاریخ ثبت: 1400/10/26
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/21
تاریخ ثبت: 1400/10/20
مخترع/مخترعان: سيدجمال حسيني سونج