لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1400/02/10
مالک/مالکان: حمیدرضا دیانی
تاریخ ثبت: 1400/10/19
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/23
مالک/مالکان: علي پور اسلامي
تاریخ ثبت: 1400/10/18
مخترع/مخترعان: علي پور اسلامي
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/23
مالک/مالکان: محمود كشتكار
تاریخ ثبت: 1400/10/15
مخترع/مخترعان: محمود كشتكار