لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1401/03/11
مالک/مالکان: آقای عادل قادری
تاریخ ثبت: 1401/04/11
مخترع/مخترعان: عادل قادری
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/10
تاریخ ثبت: 1401/04/12
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/21
مالک/مالکان: آقای آرمان آذرخش
تاریخ ثبت: 1401/04/14
مخترع/مخترعان: آرمان آذرخش
تاریخ اظهارنامه: 1397/02/19
مالک/مالکان: شهريار نجفيان
تاریخ ثبت: 1401/04/11
مخترع/مخترعان: شهريار نجفيان