لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1400/03/10
مالک/مالکان: حسين شيباني
تاریخ ثبت: 1401/05/18
مخترع/مخترعان: حسين شيباني
تاریخ اظهارنامه: 1400/11/28
تاریخ ثبت: 1401/05/26
تاریخ اظهارنامه: 1400/01/08
تاریخ ثبت: 1401/06/02
مخترع/مخترعان: المیرا اردکانی