لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1401/03/20
مالک/مالکان: سيدنادر هاشميان
تاریخ ثبت: 1401/09/01
مخترع/مخترعان: سيدنادر هاشميان
تاریخ اظهارنامه: 1400/08/24
مالک/مالکان: محمدصابر اميني
تاریخ ثبت: 1401/09/01
مخترع/مخترعان: محمدصابر اميني
تاریخ اظهارنامه: 1400/12/14
مالک/مالکان: فرزاد مير
تاریخ ثبت: 1401/09/02
مخترع/مخترعان: فرزاد مير
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/21
مالک/مالکان: محمد مهدي
تاریخ ثبت: 1401/09/06
مخترع/مخترعان: محمد مهدي