لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/15
تاریخ ثبت: 1398/02/24
مخترع/مخترعان: پيمان هاشمي
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/05
مالک/مالکان: آقاي مهران زلفي
تاریخ ثبت: 1398/02/25