لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/03
مالک/مالکان: آقاي ياور كوهي
تاریخ ثبت: 1397/03/03
مخترع/مخترعان: ياور كوهي