لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی b

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/13
مالک/مالکان: آقاي مصطفي دهقاني
تاریخ ثبت: 1398/02/04
مخترع/مخترعان: مصطفي دهقاني