نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

محفظه ايمن براي حفظ افراد در زمان زلزله - آتش سوزي

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/01
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: حسين بادوام كيكانلو