لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1394/08/18
مالک/مالکان: آقاي مصطفي طالبي
تاریخ ثبت: 1398/02/24
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/31
تاریخ ثبت: 1397/03/31
مخترع/مخترعان: بنیامین عباسیان