لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/12
مالک/مالکان: فاطمه مشكيني
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: فاطمه مشكيني
تاریخ اظهارنامه: 1394/10/16
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: پژمان حق پناه