لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/21
تاریخ ثبت: 1395/09/21
مخترع/مخترعان: علي خدايار
تاریخ اظهارنامه: 1396/10/24
تاریخ ثبت: 1396/10/24
مخترع/مخترعان: سيدآيت اله ميرفردوس