لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/30
مالک/مالکان: آقاي وحيد صباغي
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: وحيد صباغي
تاریخ اظهارنامه: 1395/11/30
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: امين نخعي