لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1396/06/16
مالک/مالکان: آقاي علي غريبي
تاریخ ثبت: 1396/06/16
مخترع/مخترعان: علي غريبي
تاریخ اظهارنامه: 1397/02/23
تاریخ ثبت: 1398/02/02
مخترع/مخترعان: محمدحسين ابراهيمي
تاریخ اظهارنامه: 1395/04/28
تاریخ ثبت: 1398/02/02
مخترع/مخترعان: داود كلاه ريز