لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1399/06/31
مالک/مالکان: آقای علی مولوی
تاریخ ثبت: 1401/03/28
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/31
تاریخ ثبت: 1401/03/23
مخترع/مخترعان: اسكندر بابائي
تاریخ اظهارنامه: 1400/07/12
تاریخ ثبت: