لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1400/08/10
مالک/مالکان: بهزاد بهروش
تاریخ ثبت:
مخترع/مخترعان: بهزاد بهروش
تاریخ اظهارنامه: 1400/12/04
مالک/مالکان: خانم معصومه دهقان
تاریخ ثبت: 1401/03/31
مخترع/مخترعان: معصومه دهقان
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/10
مالک/مالکان: ياسر محمودي
تاریخ ثبت: 1401/03/29
مخترع/مخترعان: ياسر محمودي
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/16
مالک/مالکان: فاطمه رستمي
تاریخ ثبت: 1401/03/29
مخترع/مخترعان: فاطمه رستمي
تاریخ اظهارنامه: 1400/07/20
تاریخ ثبت: 1401/04/01
مخترع/مخترعان: منوچهر منتظری
تاریخ اظهارنامه: 1401/02/24
مالک/مالکان: آقای علی طاهری
تاریخ ثبت: 1401/04/01
مخترع/مخترعان: علی طاهری