لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1400/10/10
مالک/مالکان: ثاقب خاني شيركوهي
تاریخ ثبت: 1401/04/20
مخترع/مخترعان: ثاقب خاني شيركوهي