لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1399/11/09
تاریخ ثبت: 1401/04/22
مخترع/مخترعان: علی مهری پیش بیجاری
تاریخ اظهارنامه: 1400/07/27
مالک/مالکان: مصطفي وقاري مقدم
تاریخ ثبت: 1401/04/22
مخترع/مخترعان: مصطفي وقاري مقدم