لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1400/10/21
مالک/مالکان: آقای رضا پناهی
تاریخ ثبت: 1401/04/28
مخترع/مخترعان: رضا پناهی
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/23
مالک/مالکان: امين بهداني
تاریخ ثبت: 1401/05/01
مخترع/مخترعان: امين بهداني