لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1400/12/18
مالک/مالکان: بهرنگ شيشه لو
تاریخ ثبت: 1401/05/03
مخترع/مخترعان: بهرنگ شيشه لو
تاریخ اظهارنامه: 1399/11/28
مالک/مالکان: آقای رسول دادرس
تاریخ ثبت: 1401/05/10
مخترع/مخترعان: رسول دادرس