لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1400/09/23
تاریخ ثبت: 1401/05/11
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/24
مالک/مالکان: محمدحسين هوشدار
تاریخ ثبت: 1401/05/11
مخترع/مخترعان: محمدحسين هوشدار
تاریخ اظهارنامه: 1400/05/01
مالک/مالکان: مصطفي وقاري مقدم
تاریخ ثبت: 1401/05/11