لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1400/11/30
تاریخ ثبت: 1401/05/12
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه: 1401/02/04
تاریخ ثبت: 1401/05/19
مخترع/مخترعان: مهدیه حاجی علیزاده