لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1400/10/06
مالک/مالکان: محمد كاظمي فخر
تاریخ ثبت: 1401/05/18
مخترع/مخترعان: محمد كاظمي فخر
تاریخ اظهارنامه: 1399/06/17
تاریخ ثبت: 1401/05/18
مخترع/مخترعان: