لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1400/02/22
مالک/مالکان: عباس عابدي قهي
تاریخ ثبت: 1401/06/02
مخترع/مخترعان: عباس عابدي قهي