لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1401/02/24
تاریخ ثبت: 1401/06/09
مخترع/مخترعان: محمدحسین شیرخانی