لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1401/02/26
مالک/مالکان: آقای مبین معصومی
تاریخ ثبت: 1401/06/16
مخترع/مخترعان: مبین معصومی