لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1399/04/02
تاریخ ثبت: 1400/06/05
تاریخ اظهارنامه: 1400/11/23
مالک/مالکان: حنانه سرخاني
تاریخ ثبت: 1400/06/05
مخترع/مخترعان: حنانه سرخاني
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/22
مالک/مالکان: رامين خسروي
تاریخ ثبت: 1400/06/07
مخترع/مخترعان: رامين خسروي