لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1400/09/15
مالک/مالکان: حسن دوشميل
تاریخ ثبت: 1401/06/15
مخترع/مخترعان: حسن دوشميل
تاریخ اظهارنامه: 1400/11/10
مالک/مالکان: فرشيد بصيري
تاریخ ثبت: 1401/06/15
مخترع/مخترعان: فرشيد بصيري
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/24
مالک/مالکان: محمد فدوي نيا
تاریخ ثبت: 1401/06/16
مخترع/مخترعان: محمد فدوي نيا
تاریخ اظهارنامه: 1400/08/23
مالک/مالکان: خانم کوثر بیگدلی
تاریخ ثبت: 1401/06/20
مخترع/مخترعان: کوثر بیگدلی