لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1401/01/07
تاریخ ثبت: 1401/06/27
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/13
تاریخ ثبت: 1401/06/28