لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1401/01/16
تاریخ ثبت: 1401/07/09
مخترع/مخترعان: مهدی ساسانی نرم