لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1401/03/12
تاریخ ثبت: 1401/07/16
تاریخ اظهارنامه: 1400/08/08
تاریخ ثبت: 1401/07/18
مخترع/مخترعان: علی ابراهیم پناه
تاریخ اظهارنامه: 1401/05/07
مالک/مالکان: آقای رضا صیدی
تاریخ ثبت: 1401/07/19
مخترع/مخترعان: رضا صیدی