لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1400/12/04
مالک/مالکان: رحمن پيله كوهي
تاریخ ثبت: 1401/09/01
مخترع/مخترعان: رحمن پيله كوهي
تاریخ اظهارنامه: 1401/06/06
مالک/مالکان: مجيد نسيم سبحان
تاریخ ثبت: 1401/09/05
مخترع/مخترعان: مجيد نسيم سبحان