لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1400/10/16
تاریخ ثبت: 1401/09/16
مخترع/مخترعان: ثاقب خانی شیرکوهی