لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1396/04/13
مالک/مالکان: آقاي شهرام قمري
تاریخ ثبت: 1398/02/03
مخترع/مخترعان: شهرام قمري
تاریخ اظهارنامه: 1396/02/31
تاریخ ثبت: 1396/02/31
مخترع/مخترعان: