لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی c

تاریخ اظهارنامه: 1397/01/14
مالک/مالکان: معصومه ضيائي
تاریخ ثبت: 1398/02/10
مخترع/مخترعان: معصومه ضيائي
تاریخ اظهارنامه: 1395/01/28
تاریخ ثبت: 1395/01/28
مخترع/مخترعان: