لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/21
مالک/مالکان: مژگان اردلاني
تاریخ ثبت: 1398/01/10
مخترع/مخترعان: مژگان اردلاني
تاریخ اظهارنامه: 1397/08/20
تاریخ ثبت: 1398/01/18
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/03
مالک/مالکان: ياور كوهي
تاریخ ثبت: 1397/03/03
مخترع/مخترعان: ياور كوهي
تاریخ اظهارنامه: 1396/10/24
تاریخ ثبت: 1396/10/24
مخترع/مخترعان: سيدآيت اله ميرفردوس