لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/17
تاریخ ثبت: 1398/04/05
مخترع/مخترعان: مهدي جهانشيري
تاریخ اظهارنامه: 1397/08/22
تاریخ ثبت: 1398/04/17
مخترع/مخترعان: هادي زماني سعدابادي